Sökresultat

Ur arkivet

Om utbildningen av våra stadsingeniörer, stadsarkitekter samt högre byggnadsingeniörer

Kritisk granskning av förslag från regeringens sakkunniga till omorganisation av den svenska arkitektutbildningen.

Ett par af Sven Silows arbeten

Kort presentation av dels utkast från år1905 till villa för J. Bunge, köpman i Amsterdam, dels studie till en nekropol eller begravningsstad i enlighet med 1906-1907 års tävlingsprogram på Akademien.

Om byggnader för kulturhistoriska samlingar

Referat av föredrag av Bernhard Sahlin om museer och museibyggnaders utformning samt efterföljande diskussion i Afdelningen för Husbyggnadskonst. Museum.

Kyrkor af vår tid

En jämförelse mellan två förslag till kyrkobyggnader, av vilka kyrka A anses överlägsen kyrka B men likväl ha sämre utsikter att bli utfört.

Svenska egna hemslitteraturen

Kommenterande och recenserande bibliografi över litteraturen om svenskt egnahemsbyggande.

Revision af Stockholms stadsplan

Kommentar till beslut i stadsfullmäktige att byggnadsnämnden och drätselnämnden gemensamt skall uppgöra och inkomma med stadsplaneändringar.

Ett fall av arkitektoniskt plagiat

1.a pristagarens (M. S:son Claes) förslag till ny folkskola ett plagiat av ett tyskt skolförslag, uppgjort av Paul Bonatz i Stuttgart.

Inbjudan till arkitektutflykt i sommar i Finland

Inbjudan från arkitektklubben i Helsingfors till Svenska Teknologföreningens Afdelning för Husbyggnadskonst att deltaga i en sommarutflykt i sydvästra Finland.

Pristäflan för ny folkskolebyggnad i Helsingborg

Presentation av tävlingsprogrammet för folkskola och de tre vinnande förslagen. 1:a prisförslaget visat vara ett plagiat (se nästa artikel).

Om dekorativt måleri

Rön och erfarenheter av dekorativt måleri med belysande exempel. "En väggmålning bör, som ordet anger, vara både målning och vägg, – verka mur."

Förslag till läroverksbyggnad i Hudiksvall

Presentation av program för läroverksbyggnad samt av det förslag som de sakkunniga satt i främsta rummet.

Om arkitekturtäflingar

Fortsättning på artikel i nr 4. Prisnämndens uppgifter och programmets utformning vid tävlingar.

”Gröna Lund” vid Särö

Beskrivning av sommarbostad, villan "Gröna Lund" , uppförd 1905 för herr och fru Hjalmar Weijdling.

Några synpunkter rörande installation af elektriska ledningar i större byggnader

Byggnadsteknik vid planläggning och installation av elektriska ledningar i byggnader.

Grand Hotel Royal i Stockholm

Positiv recension (Ragnar Östberg) och beskrivning (arkitekten) av hotell "Grand Hotel Royal"