Sökresultat

Ur arkivet

Efter vääl förrättadt värf

Afdelningen för Husbyggnadskonst betygar "sin aktningsfulla tacksamhet och beundran" för den danske arkitekten Hans J. Holm vid hans avgång som lärare vid Konstakademien i Köpenhamn. Tacksvar från H J H.

Litet stockholmsk arkitekturfilosofi

Återger insändare, sign. "En stockholmare", i "en af de större morgontidningarna" i diskussion om Stockholms förskönande.

Tvänne villor å Särö

Beskrivning av Villa Åsen och Villa Stallarhöjden i Särö

Äger arkitekten lagligt skydd för sina ritningar?

Refererar egen erfarenhet av bristfälliget skydd av arkitektritningar vad gäller konstnärlig äganderätt.

Joseph Olbrich död

Dödsruna

Arkitekternas konstnärliga äganderätt

Osignerad kommentar till internationella strävanden att få till stånd likformiga lager till skydd för arktekter konstnärliga äganderätt. Refererar föredrag i ämnet av fransmannen Harmand inför Afdelningen för Husbyggnadskonst.

Principerna för en rationell affärsledning å ett arkitektkontor

Översättning av artikel ur "The American Architect" rörande hur ett arkitektkontor bäst organiseras.

Ett par timmerbyggnader och några rön vid deras uppförande

Beskrivning av problem och erfarenheter vid uppförande av timmerhus, Tallom vid Långängen, Djursholmsbanan, och Norhaga vid sjön Siljan nära Falun. Villa.

En stadsplanefråga

Skrivelse från Afdelningen för Husbyggnadskonst till Kungl. Maj:t angående förslag till reglering av Ystads stadsplan. "… förslaget skulle döma till undergång flera arkitektoniskt och kulturellt intressanta partier af det äldsta Ystad." Miljökonservering.

Staten och byggnadskonsten

Den allmänna opinionen måste kräva lagstiftning på byggnadsminnesvårdens område. Refererar skrivelse av riksdagsmannen Karl Starbäck till regeringen där denne kräver åtgärder "mot vanprydande byggnadssätt" (exemplifierar med hus i Uppsala).

Pristäflan för folkskolebyggnad i Härnösand

Prisnämndens utlåtande i tävlingen (51 olika förslag) om folkskola. Planer ur 1.a pristagarens förslag.

Principerna för en rationell affärsledning å ett arkitektkontor

Fortsättning från nr 10 på översättning av artikel ur "The American Architect" rörande hur ett arkitektkontor bäst organiseras.

Kontoristföreningens nya byggnad i Göteborg

Beskrivning av byggnad för Göteborgs Kontoristförening med lokaler kontor, föreningens behov och hotell.

Wallinska flickskolan

Beskrivning av flickskola vid Tegnérlunden.

Tomträtt

Tomträttslagstiftningen och dess ekonomiska betydelse vid stadsplaneringen, i synnerhet i Stockholm.