Sökresultat

Ur arkivet

Uthyreshus i Stockholm. Regeringsgatan 88

Beskrivning av flerfamiljshus med verkstads- och kafélokal vid Regeringsgatan 88.

Gustaf Adolfskapellet vid Lûtzen

Byggnadshistoria och beskrivning av kapell till Gustaf II Adolfs minne

Danska arkitekturstudier

Reseberättelse som följd av "ett resestipendium å femhundra kronor, att i Danmark under minst tre mänader studera arkitektur".

Vår arkitektundervisning

Svenska Teknologföreningens Afdelning för Husbyggnadskonst bör framföra sina önskningar i fråga om hur ändringar i arkitektundervisningen bör utformas inte bara vid Konstakademien utan även i sin helhet i Sverige.

Pristäfling rörande ritningar till smärre fattiggårdar

Av Svenska Fattigvårdsförbundeti februari 1907 utlyst tävling om ritningar till mindre fattiggårdar. Tävlingens program. Utdrag ur beskrivning av förslaget i främsta rummet.

Täflingen för nytt rådhus i Östersund

Öppen tävling om rådhus, utlyst i april 1907. "Vi återgifva här de tre prisbelönade förslagen samt täflingens program och prisnämndens utlåtande. Arkitekten Wallbergs täflingsprojekt torde få räknas till det bästa som af modärn svensk arkitektur hittills framkommit."

S:t Johannes kyrka i Malmö

Beskrivning av ny kyrka för Sankt Johannes församling efter ett 1:a prisförslag i tävling år 1900.

Skulpturtegel

Presentation av skulpturtegel, dvs tegel som skulpturalt bearbetas sedan det inmurats på sin plats i fasaden. Hyllingeverken lyckats framställa ett sådant tegel.

Mariehill å Kungl. Djurgården i Stockholm

Beskrivning av Mariehill, villa på Djurgården, uppförd 1906 åt generaldirektör Åkerman.

Professor Clasons anförande vid Afd:s för husbyggnadskonst sammanträde d. 14 jan. 1908

Frågor som bör tas upp av Afdelningen för husbyggnadskonst: tidskriften (Arkitektur och dekorativ konst) och arkitekternas förhållande till byggnadsingenjörerna.

Skulpturtegels användning

"… lifligt att hoppas det vi genom snart användande af skulpturtegel få tillfälle att i verkligheten experimentera oss till det rätta sättet."

Stadsplanen för trakten kring Södermalms östra uppfartsväg

Kommentar till stadsbildens förändringar i området mellan Katarina kyrka och Stadsgården, möjliggjorda av stadsplan från 1890. Denna plan bör förändras, i synnerhet vad gäller området kring Fjällgatan.

Villabyggnad å Djursholm

Beskrivning av villa vid Framnäsviken

Nordiska museet

Historik och beskrivning av Nordiska museet, öppnat den 8 juni 1907. Kort omnämnande av internationell tävling 1883 om nytt museum för Artur Hazelius samlingar. Fr o m 1890 Clason museets arkitekt.

Anmälan. 1908.

Redaktörsbyte orsak till dubbelnummer. Den nya redaktionens programförklaring.