Sökresultat

Ur arkivet

Oscarsteatern i Stockholm

Beskrivning av ny teaterbyggnad, Oscarsteatern, vid Kungsgatan.

Moderna arbetarbostäder i New York och Chicago

Reseberättelse till Kungl. Kommersekollegium med presentation av ny byggnadsordning för arbetarbostäder i New York och de nya normerna för dessa flerfamiljhus. Likartade förhållanden i Chicago.

Nya posthuset i Malmö

Positiv recension av nya posthuset i Malmö.

Det första svenska arkitektmötet

Referat från ett tre-dagars möte (1/6-3/6), arrangerat av Svenska Teknologföreningens afdelning för husbyggnadskonst. Diskussionsämnen: Flerfamiljshus och egnahem i stadsplaneringen. Trädgårdsstaden. Hantverkets inflytande vid husbyggnad. Uppmätningar och andra reproduktioner av svenska byggnadsminnen.

Svenska Läkaresällskapets nybyggnad

Mycket positiv recension av nybyggnad för Svenska Läkaresällskapet vid Klara kyrkogårds östra sida.

Örebro stads epidemisjukhus

Beskrivning av det nyuppförda epidemisjukhuset av stadsläkaren.

Täflingen för Egnahemsutställningen på Lidingön 1908

Presentation av tävling om egnahem, Lidingö villastad, planerad till år 1908. Initiativtagaren. Wilhelm Klemming, inspirerad av Ebenezer Howard. Trädgårdsstad. Småhusomrråde.

Bidrag till svensk byggnadshistoria

Betonar vikten av arkitekturstudier av äldre byggnadskonst

Gustaf Vasa-kyrkan i Stockholm

Reflexioner om kyrkobyggande i allmänhet och recension av den nyligen invigda Gustav Vasa-kyrkan i Vasastaden.

Ur Malmöhus byggnadshistoria. Danska Nationalmuseets beskrifning öfver Malmöhus. Byggnadshistorisk utredning

Byggnadshistorik över Malmöhus slott med anledning av en undersökning om slottets eventuella behov av restaurering.

Arbeten i målad bleckplåt av Axel Lindegren

Presentation av arbeten i målad bleckplåt i samarbete med chefen för Nynäs Verkstäder C. F. Nyquist. Reaktion mot andra massproducerade prydnadsartiklar.

Om färgbetsningen och dess betydelse för våra dagars träförädlingskonst

Färgbetsning inom träförädling. Arkitekterna bör leda utvecklingen i stället för "kemister, industriidkare, modeförfäktare och oförståndiga handtverkare".

I stadsplanefrågan

Clason har översatt en uppsats som Ch. Buls (borgmästare i Bruxelles) föredrog vid den internationella arkitektkongressen i London sommaren 1906. Stadsplanering. Planering av ny stad, miljökonservering av gammal stad, ny förstad till gammal stad. Gator. Torg.

Utställningsarkitekturen i Norrköping

Recension av Konst- och industriutställningen i Norrköping 1906. Omnämner framför allt konsthallen och industrihallen.

Resebref

Resebrev från Paris. Reflexioner över arkitektur, arkitekturhistoria och arkitektens roll i samhället. "Men mest har intresserat mig en gammal skiss- och resebok, som en 1200-tals arkitekt, Villeard de Honnecourt, lämnat efter sig."