Sökresultat

Ur arkivet

Märkliga resultat vid profningar af murade tegelpelare

Redovisning av resultat vid prov av tegel och murade tegelpelare, utförda vid Kungl. Tekniska Högskolans Materialprofningsanstalt.

Byggnadskonsten och samhällets kraf

Kort redaktionell ingress till och översättning av en skrivelse från ministrar i den preussiska regeringen /Preussen, delstat i Tyskland/. Stadsplanering. Miljökonservering. Stadsbild.

Studium av våra ganla byggnadsverk

Förslag om forskning i äldre svensk byggnadskonst. Danmark förebild. Presentation av den danska föreningen "Föreningen af den 3 december" som har till mål "att verka för uppmätandet af gammal arkitektur".

Om färgbetsningen och dess betydelse för våra dagars träförädlingskonst

Färgbetsning inom träförädling. Arkitekterna bör leda utvecklingen i stället för "kemister, industriidkare, modeförfäktare och oförståndiga handtverkare".

Sjunde internationella arkitektkongressen i London

Referat från den internationella arkitektkongressen i London 16-21 juli 1906.

Örebro stads epidemisjukhus

Beskrivning av det nyuppförda epidemisjukhuset av stadsläkaren.

Ur Malmöhus byggnadshistoria. Danska Nationalmuseets beskrifning öfver Malmöhus. Byggnadshistorisk utredning

Byggnadshistorik över Malmöhus slott med anledning av en undersökning om slottets eventuella behov av restaurering.

Arbeten i målad bleckplåt av Axel Lindegren

Presentation av arbeten i målad bleckplåt i samarbete med chefen för Nynäs Verkstäder C. F. Nyquist. Reaktion mot andra massproducerade prydnadsartiklar.

Det första svenska arkitektmötet

Referat från ett tre-dagars möte (1/6-3/6), arrangerat av Svenska Teknologföreningens afdelning för husbyggnadskonst. Diskussionsämnen: Flerfamiljshus och egnahem i stadsplaneringen. Trädgårdsstaden. Hantverkets inflytande vid husbyggnad. Uppmätningar och andra reproduktioner av svenska byggnadsminnen.

Täflingen för Egnahemsutställningen på Lidingön 1908

Presentation av tävling om egnahem, Lidingö villastad, planerad till år 1908. Initiativtagaren. Wilhelm Klemming, inspirerad av Ebenezer Howard. Trädgårdsstad. Småhusomrråde.

Tjolöholms slott

Planer och fotografier över Tjolöholms slott (1897-1904). "… en af de största, dyrbaraste och tacksammaste arkitekturuppgifter af privat karaktär … under senare tider …"

Redogörelse för verksamheten inom Svenska Teknologföreningens Afdelning för Husbyggnadskonst 1906

Verksamhetsberättelse för Svenska Teknologföreningens Afdelning för Husbyggnadskonst 1906

Utställningsarkitekturen i Norrköping

Recension av Konst- och industriutställningen i Norrköping 1906. Omnämner framför allt konsthallen och industrihallen.

Gustaf Vasa-kyrkan i Stockholm

Reflexioner om kyrkobyggande i allmänhet och recension av den nyligen invigda Gustav Vasa-kyrkan i Vasastaden.

I stadsplanefrågan

Clason har översatt en uppsats som Ch. Buls (borgmästare i Bruxelles) föredrog vid den internationella arkitektkongressen i London sommaren 1906. Stadsplanering. Planering av ny stad, miljökonservering av gammal stad, ny förstad till gammal stad. Gator. Torg.