Sökresultat

Ur arkivet

Meddelanden. Kalmar

Nyuppförd vaktmästarbostad ("villaliknande byggnad a la Djursholm") vid Kalmar slott "i hög grad störande".

Meddelanden. Öland

"På Öland ser man ännu kalkstenshällar använda för taktäckning." Vapenhus vid Källa ödekyrka, "mycket imponerande".

Om klassificering af naturstenar för fasader

Inlägg i diskussion om "Klassificering af de svenska naturstenarna för byggnadsändamål" vid Afdelningens för Husbyggnadskonst sammanträde den 17 maj 1910. Behov av utredning.

Utställningen av konstsmide i Nordiska museet

Recension av utställning av konstsmide i Nordiska museets sal för tillfälliga utställningar.

Architectura mater artium

Staden Köln tillsatt en kommission med uppgift att uttala sig i svårlösta stadsplane- och byggnadsproblem. Något för Stockholm?

Arkitektoniska förpliktelser uti nybyggnadsfrågorna vid Gustaf Adolfs torg i Stockholm

Kommentar till byggnadsplaner vid norra delen av Gustaf Adolfs torg (läget "utan motstycke i vår stadsbild"). Regeringsgatan. Sveavägen till Gustaf Adolfs torg?

Litteratur

Osignerad rec. av: Stilarkitektur och byggnadskonst, av Hermann Muthesius. Översättning och inledning av Axel Lindegren

På vakt mot vanprydande byggnader

Kort referat av föredrag av Ivar Tengbom där denne hänvisar till lagstiftning i Tyskland som gör det möjligt att där "förhindra landets vanställande genom fula byggnader". Exempel från Haszloch i Pfalz

Ombyggnad av Klarabergsgatan N:o 40

Redaktionell kommentar och arkitekternas beskrivning av ombyggnad av hus (affärs- och kontorslokaler samt hotell eller pensionat) på Klarabergsgatan 40.

Det stora bangårdsförslaget för Stockholm

Presentation och kommentar till förslag från järnvägsstyrelsen och Stockholms stad till lösning av västra stambanans järnvägsspår in till Centralstationen. Kommissionen förordar spår på Riddarholmens östra sida framför spår på dess västra.

Helsingland. Kyrkport vid Högs kyrka

Kort kommentar om kyrkogårdars stenmurar och portaler.

Afdelningens för Husbyggnadskonst verksamhet under år 1910

Verksamhetsberättelse för Afdelningen för Husbyggnadskonst 1910.

Byggnadsraset i Gäfle

Ett svårt byggnadsras vid nybyggnaden för post- och telegrafhuset den 18 dec. 1910.

Norrköpings rådhus

Recension av Norrköpngs nya rådhus från 1907-1908 av I. T. samt byggnadsteknisk beskrivning samt kontrollantens beskrivning av grundläggningens utförande.

Det föreslagna lotteriet för den monumentala konstens befrämjande

Svenska Konstnärernas förening föreslagit ett lotteri för att befrämja den offentliga monumentalkonsten. Referat av utlåtande från Överintendentsämbetet.