Sökresultat

Ur arkivet

Byggnadsplanerna vid Gustaf Adolfs torg

Skrivelse från Afdelningen för Husbyggnadskonst till Skandinaviska Kreditaktiebolaget och till Brandförsäkringsaktiebolaget Victoria angående planerna för ombyggnader i kvarteren på norra sidan av Gustaf Adolfs torg. Regeringsgatan.

Byggnadssättet i våra villastäder

Kommentar till den oreglerade utbyggnaden av villastäder. Förordar mera sammanbyggda hus. Refererar till planer i Raymond Unwins "Town Planning in practice". Exemplifierar med arbetarbostäder vid Tolffors bruk och sammanbyggda enfamiljshus (radhus) av J. J:son Gate på Lidingö.

Sammanbyggda enfamiljshus i Lidngö Villastad

Beskrivning av sammanbyggda enfamiljshus (radhus) och arbetarbostäder med Hampstead garden city i London som förebild.

Det föreslagna lotteriet för den monumentala konstens befrämjande

Väsentliga delar av utlåtande från Överintendentsämbetet över förslaget att skapa ett lotteri för att befrämja den offentliga monumentalkonsten.

Äldre mästares arkitekturritningar

Recension av det första häftet av Architektonische Handzeichnungen alter Meister, redigerat avHermann Egger.

Stockholms bangårdsfråga

Resolution av Samfundet St. Erik i frågan om västra stambanans järnvägsspår in till Centralstationen (mot Riddarholmskanalens igenfyllande).

En bok om stadsbyggnadskonst

Rec. av: Town Planning in Practice, av Raymond Unwins.

Arkitektskolade biträden på kontor och byggnadsplats

Föredrag, hållet vid Afdelningens för Husbyggnadskonst oktobersammanträde 1910, över ämnet "Betydelsen av arkitektskolade biträden på kontor och byggnadsplats".

Litteratur

Rec. av: Tegninger til Husmandsboliger. /Pristävling med 193 olika förslag till husmandsboliger = småbrukarhem. Av dessa 21 återgivna i boken./

Några ord i Östermalmsskolefrågan

Kommentar och polemik mot den finske arkitekten Jac. Ahrenbergs kritik i Aftonbladet av nybyggnaden för Östermalms läroverk.

Wemdalens kyrka

Presentation av Vemdalens kyrka (1763) och klockstapel (1755) efter uppmätningar av arkitektNils Nordén.

Bostadsfrågan

Referat från diskussion om bostadsfrågan (särskilt ur ekonomisk synvinkel) vid Svenska Teknologföreningens årsmöte 17 och 18 mars 1910. Flerfamiljshus. Arbetarbostad.

Sol-liden. H. M. Drottningens landthus på Öland

Beskrivning av Solliden, villa i närheten av Borgholm, uppförd för drottning Viktoria.

Utställningen av äldre kyrklig konst i Strängnäs

"Samfund för Strängnäsutställningens befrämjande" bildats för att ekonomiskt understödja en utställning med äldre kyrklig konst i Strängnäs.

Slottsbacken

Negativ kommentar till Slottsbackens utformning efter rivningen av det Indebetouska huset och det i dess ställe nyuppförda huset för Hovstaten.