Konstnärlig universitetslektor i landskapsarkitektur till SLU

Konstnärlig universitetslektor i landskapsarkitektur
Ref SLU.ua.2018.2.5.1-906

med inriktning mot praktikbaserad gestaltning med speciell kompetens inom anläggning och konstruktion

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
För mer information om institutionen se, https://www.slu.se/institutioner/landskapsarkitektur-planering-forvaltning/

Ämnesbeskrivning
Utbildning och forskning inom denna del av landskapsarkitekturen handlar om gestaltning av platser, parker, grönområden och staden med inriktning mot design, projektering och landskapsarkitekturens materialkunskap. Avsikten är att stärka kopplingen mellan undervisningen och professionsbundet kunnande om urban gestaltning; samt mellan landskapsarkitekturens gestaltande praktik, utbildning och forskning. Detta innefattar praktikbaserade kunskaper och färdigheter inom gestaltning och projektering. Sökande förväntas knyta samman praktisk och teoretisk kunskap och erfarenhet, samt förmedla detta i undervisning och forskning.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn förväntas bidra till att utveckla kursutbud, driva projekt och bedriva undervisning inom de praktikanknutna områden som återspeglar den praktiserande landskapsarkitektens kunskapsfält. Detta förutsätter en bred erfarenhet av landskapsarkitekturprojekt från utredande och idéproducerande skeden till arbete med detaljer, anläggning och konstruktion samt förmåga att utveckla kritik, teori och metodik inom ämnesområdet. Av speciellt intresse är kunskap inom praktiken om rumslig gestaltning och landskapsarkitekturens material; det hårdgjorda, vegetation, mark och vatten. Sökande ska ha erfarenhet av konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet och kunna leda projekt. I arbetet ingår att bidra till utbildningens progression, administrativa uppgifter, samt ansvar för att söka medel för praktikbaserad forskning och/eller uppdrag i samverkan med näringsliv och samhälle.

Behörighet
Den sökande ska:

  • ha visat konstnärlig skicklighet eller annan yrkesskicklighet, alternativt ha avlagt konstnärlig doktorsexamen, av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
  • ha erhållit landskapsarkitektexamen eller motsvarande samt ha gedigen praktisk erfarenhet inom yrket erhållen under en längre tid
  • vara pedagogiskt skicklig inom ämnet och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckors heltidsstudier, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den konstnärliga och yrkesmässiga skickligheten. Stor vikt ska läggas vid den sökandes kunskap om landskapsarkitekturens material och konstruktioner, såväl som vid gestaltnings- och projekteringsprocesser. Vidare ska beaktas skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal samt förmåga att samverka med det omgivande samhället. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att läggas vid erfarenhet av kursutveckling, planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning. Den sökande ska ha erfarenheter av landskapsarkitekturens svenska praktik och kunna undervisa på ett skandinaviskt språk, samt på engelska.

Sista ansökningsdatum:
2018-08-30

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

De projekt/verk och/eller publikationer och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall bifogas till ansökan. Högst 10 projekt/verk och/eller publikationer och 10 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får bifogas. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som bifogats ansökan inges.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Ansök

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Kontaktpersoner

Ingrid Sarlöv-Herlin

Prefekt

+46 (0)40-415407

ingrid.sarlov-herlin@slu.se

Torleif Ljung

Handläggare

+46 (0)40-415044

Torleif.Ljung@slu.se

Annons: