Bygglovarkitekt samt Bygglovhandläggare/Byggnadsinspektör till byggenheten Sala-Heby

Sala och Heby kommuner i Västmanland och Uppland har tillsammans c:a 35 000 invånare. Bygg- och miljökontoret i Sala sköter verksamheten inom områdena bygg och miljö samt bostadsanpassning åt båda kommunerna. Anställningen är förlagd hos Bygg- och miljökontoret i Sala kommun. Kontoret har c:a 30 medarbetare och är organiserat i enheterna bygg och miljö. Byggenheten har 11 handläggare och ansvarar för myndighetsutövning inom byggområdet samt för bostadsanpassningsbidrag.

På grund av pensionsavgångar söker vi nu:

En Bygglovarkitekten som ska samarbeta med övriga medarbetare på byggenheten i handläggning av ansökningar om förhandsbesked, bygglov och anmälningsärenden samt ge information och rådgivning till allmänheten. Handläggning av egna bygglovärenden ingår i tjänsten, i huvudsak ärenden som har tyngdpunkt på utformningsfrågor. Tjänsten som bygglovarkitekt innebär även att som representant för bygg- och miljönämnderna samverka med kommunernas planavdelningar och arbeta fram förslag till yttranden över nya detaljplaner, samråda med lantmäteriet i fastighetsbildningsärenden samt medverka i hantering av frågor som kräver arkitektkompetens. Sala har en äldre stadskärna och båda kommunerna har en landsbygd med höga kulturhistoriska värden. Ett intresse för stadsbyggnads- och gestaltningsfrågor är därför viktigt.
I tjänsten förekommer även information och rådgivning till allmänheten. En enkel, effektiv och medborgarvänlig ärendehantering eftersträvas och förutsätter ett bra samarbete, inom arbetsgruppen och med andra verksamheter.

Sala och Heby kommuner i Västmanland och Uppland har tillsammans c:a 35 000 invånare. Bygg- och miljökontoret i Sala sköter verksamheten inom områdena bygg och miljö samt bostadsanpassning åt båda kommunerna. Anställningen är förlagd hos Bygg- och miljökontoret i Sala kommun. Kontoret har c:a 30 medarbetare och är organiserat i enheterna bygg och miljö. Byggenheten har 11 handläggare och ansvarar för myndighetsutövning inom byggområdet samt för bostadsanpassningsbidrag.

På grund av pensionsavgångar söker vi nu:

En Bygglovarkitekten som ska samarbeta med övriga medarbetare på byggenheten i handläggning av ansökningar om förhandsbesked, bygglov och anmälningsärenden samt ge information och rådgivning till allmänheten. Handläggning av egna bygglovärenden ingår i tjänsten, i huvudsak ärenden som har tyngdpunkt på utformningsfrågor. Tjänsten som bygglovarkitekt innebär även att som representant för bygg- och miljönämnderna samverka med kommunernas planavdelningar och arbeta fram förslag till yttranden över nya detaljplaner, samråda med lantmäteriet i fastighetsbildningsärenden samt medverka i hantering av frågor som kräver arkitektkompetens. Sala har en äldre stadskärna och båda kommunerna har en landsbygd med höga kulturhistoriska värden. Ett intresse för stadsbyggnads- och gestaltningsfrågor är därför viktigt.
I tjänsten förekommer även information och rådgivning till allmänheten. En enkel, effektiv och medborgarvänlig ärendehantering eftersträvas och förutsätter ett bra samarbete, inom arbetsgruppen och med andra verksamheter.

En Bygglovhandläggare/byggnadsinspektör som i samarbete med övriga medarbetare på byggenheten ska handlägga bygglovsansökningar, förhandsbesked och anmälningsärenden. Handläggningen av ärenden sker utan uppdelning från inkommen ansökan till slutbesked.
I tjänsten förekommer även vissa tillsynsuppgifter i enlighet med reglerna i plan- och bygglagen samt information och rådgivning till allmänheten. En stor del av arbetet består i att tillämpa gällande lagstiftning. En enkel, effektiv och medborgarvänlig ärendehantering eftersträvas och förutsätter ett bra samarbete, inom arbetsgruppen och med andra verksamheter.

Mer info finns via ansökningslänk: www.sala.se/ledigajobb

Annons: